loader image

رایگان

1 سال
$ 0 1 سال
 • 1 تصویر بدون اطلاعات تماس
 • 1 دسته ها
 • 1 شعبه
 • کد QR
 • صفحه وب
 • فقط آدرس
 • لینک های رسانه های اجتماعی
 • جهت گوگل با یک لمس
 • ویرایش*
 • اطلاعات تماس
 • بازاریابی دیجیتال
 • ماه های رایگان اضافی
 • طراحی عکس آموزنده در مورد شرکت شما برای تبلیغات
1 سال

نقريى

1 سال
$ 139 1 سال
 • حداکثر 5 تصویر با اطلاعات تماس
 • 1 بار ویرایش *
 • 3 دسته
 • 1 شعبه
 • 2 پیوند رسانه های اجتماعی
 • کد QR
 • بازاریابی دیجیتال
 • اطلاعات تماس
 • جهت گوگل با یک لمس
 • ثبت شرکت خود در نقشه های گوگل
 • 1 طراحی عکس آموزنده در مورد شرکت شما برای تبلیغات
 • ماه های رایگان اضافی
1 سال

پلاتینى

2 سال
$ 265 2.5 سال
 • حداکثر 10 تصویر با اطلاعات تماس
 • 3 بار ویرایش *
 • حداکثر 2 ویدیو
 • تا 7 دسته
 • 1 شعبه
 • 4 پیوند رسانه های اجتماعی
 • بازاریابی دیجیتال
 • اطلاعات تماس
 • کد QR
 • جهت گوگل با یک لمس
 • 6 ماه رایگان اضافی
 •  ثبت شرکت خود در نقشه های گوگل + جیمیل
 • 2 طراحی عکس آموزنده در مورد شرکت شما برای تبلیغات
2 سال + 6 ماه

طلايى

3 سال
$ 413 4 سال
 • حداکثر 20 تصویر با اطلاعات تماس
 • 6 بار ویرایش *
 • حداکثر 3 ویدیو
 • حداکثر 15 دسته
 • 1 شعبه + 1 رایگان
 • 6 پیوند رسانه های اجتماعی
 • بازاریابی دیجیتال
 • اطلاعات تماس
 • کد QR
 • جهت گوگل با یک لمس
 • 12 ماه رایگان اضافی
 •  ثبت شرکت خود در نقشه های گوگل + جیمیل
 • 4 طراحی عکس آموزنده در مورد شرکت شما برای تبلیغات
1+3 سال

(*) 18.5 دلار برای هر ویرایش اضافی.